Pomiary fizjologiczne podczas meczu cz.2

Stężenie mleczanu w krwi piłkarza przed, podczas i po meczu. Wartości koncentracji mleczanu podczas meczu są bardzo zróżnicowane; 3-10 mmol/l.

Mleczan
Stężenie mleczanu w krwi u piłkarza podczas meczu podlega dużym wahaniom. Pokazuje to rysunek powyżej. Podobne różnice stężenia mleczanu stwierdzono w próbkach pobranych w tym samym czasie u innych piłkarzy.

Wartości średnie i maksymalne stężenia mleczanu w krwi różnych grup piłkarzy duńskich i szwedzkich. Próbki krwi były pobrane po pierwszej połowie (lewa strona ryciny) i po zakończeniu meczu (prawa strona). Pierwszoligowi piłkarze szwedzcy uzyskali wyraźnie wyższe wartości od graczy niższych klas i duńskich pierwszoligowców. Stężenie mleczanu powyżej 9 mmol/l zanotowano u wszystkich piłkarzy, poza grającymi w czwartej lidze szwedzkiej.

Rysunek ukazuje średnią wartość i maksymalne stężenie mleczanu u różnych grup piłkarzy szwedzkich i duńskich. Próbki krwi były pobrane w przerwie meczu albo tuż po jego zakończeniu. Średnio biorąc, stężenie mleczanu było względnie wysokie i zbliżone do wartości zanotowanych u niemieckich graczy ligowych. Indywidualne wartości były niekiedy tak wysokie, jak po wyczerpującym wysiłku.

Co powoduje duże zróżnicowanie stężenia mleczanu.
Powodem zróżnicowania stężenia mleczanu u piłkarzy mogą być różnice w poziomie ich aktywności poprzedzającej bezpośrednio pobranie próbek krwi. Widać to doskonale na przykładzie badań piłkarzy duńskich. Podczas meczu towarzyskiego każdego graca, przed pobraniem próbki krwi, filmowano przez 5 minut. Różnice w stężeniu mleczanu wśród graczy były duże, ale stwierdzono równocześnie silną zależność pomiędzy wartością tego wskaźnika, a profilem aktywności w okresie poprzedzającym pobranie próbki krwi. Im bardziej intensywny był wysiłek w ciągu 5 minut przed pobraniem próbki krwi, tym wyższą częstość skurczów serca i wyższe stężenie mleczanu odnotowano u piłkarza. Wyniki pomiarów dokonanych podczas meczów ligowych ujawniają jeszcze silniejsze zależności w tym względzie.

Stężenie mleczanu i częstość skurczów serca u piłkarza podczas meczu towarzyskiego. Częstość skurczów serca rejestrowano w okresie 5 minut przed pobraniem próbki krwi. Linie kropkowane odpowiadają średnim wartościom częstości skurczów serca dla każdego 5-minutowego okresu. Wyniki wskazują, że im wyższa częstość skurczów serca w okresie poprzedzającym pobranie próbki krwi, tym wyższe stężenie mleczanu w krwi.